Páginas

02 diciembre 2014

Visita ao Parlamento de Galicia

O pasado luns fomos de visita ao Parlamento de Galicia. Alí recibiunos unha antiga alumna do cole, Teresa Rey, que traballa alí como Directora do Gabinete de Presidencia.

Despois pasamos a facer a visita guiada. O encargado de amosarnos o edificio e o que se fai nel foi Iginio, un guía moi amable que nos tratou moi ben.

Unha das actividades que levamos a cabo foi un debate entre 5ºA e 5ºB na biblioteca.


Despois pasamos a visitar o salón de plenos. Alí puidémonos sentar nos asentos dos deputados e deputadas, e tamén nos dos membros do goberno autonómico. 


Outra actividade que puidemos facer no salón de plenos foi subri á tribuna e propoñer leis e reformas para mellorar a vida dos galegos e galegas.Finalmente, sacamos un par de fotos de grupo para inmortalizar a nosa visita ao edificio no que se toman as decisión máis importantes para a nosa comunidade. 
24 noviembre 2014

CHARLA SOBRE SEGURIDADE VIARIA

Hoxe pola mañá os alumnos e alumnas de quinto asistiron a unha charla impartida pola Policía Local do Concello de Pontevedra. A charla enmárcase dentro dun programa sobre seguridade viaria que se desenvolverá ao longo do curso con distintas actividades. 
23 octubre 2014

CHARLA SOBRE SEGURIDADE NO ENTORNO ESCOLAR

Hoxe os nenos e nenas de quinto asistiron a unha charla sobre Seguridade no Entorno Escolar. Os encargados de impartila foron dous funcionarios do Corpo Nacional de Policia, Manolo e Iván. 

Os temas que trataron foron moi interesantes e importantes, como o acoso escolar, a seguridade na internet ou a prevención no consumo de drogas. 


Velaquí unha foto dos alumnos e alumnas durante o transcurso da charla. 


05 octubre 2014

CONTIDOS MÍNIMOS. CURSO 2014-2015

Benvidos ao blog de 5º de primaria para este curso 2014-2015.

Neste blog iremos publicando as actividades que vaiamos levando a cabo cos nenos e nenas.

Comezamos deixándovos os contidos mínimos de todas as asignaturas. 

CIENCIAS NATURAIS
CIENCIAS SOCIAIS
MATEMÁTICAS
Clasificación dos seres vivos
A fotosíntese
Tipos de ecosistemas
Órganos e funcións do sistema nervioso e locomotor
Alimentación saudable
A reciclaxe
Os cambios de estado
As fontes de enerxía

O Sistema Solar
Comprensión e representación de mapas.
O clima de Galicia
A poboación de Galicia
As institucións en España
Poboadores da península na Idade Media
Descubrimento de América

Cálculo: Suma, resta, multiplicación e división de números naturais e decimais.
Fraccións: Fracción dun número,comparación de fraccións,suma e resta de fraccións de igual denominador, fraccións equivalentes.
Porcentaxes. Calcular a porcentaxe dun número.
Ángulos: Medida e trazado de ángulos. Mediatriz e bisectriz.
Polígonos: Triángulos, cuadriláteros, círculo e circunferencia. Medidas: Lonxitude, capacidade, masa e superficie.
Áreas: Cadrado, rectángulo e triángulo.
Tempo : Horas, minutos, segundos.
Problemas sinxelos e variados.

LINGUA CASTELÁ
LINGUA GALEGA
LINGUA INGLESA
Lee coa pronunciación e entoación adecuadas, interpretando e comprendendo o contido global do texto.
Busca palabras nun dicionario
Acentúa palabras adecuadamente.
Distingue diferentes tipos de texto: narrativos, poéticos ou teatrais.
Identifica as diferentes clases de palabras e escribe a súa clase nun texto determinado.
Clasifica os verbos segundo o seu número, persoa, tempo, modo, conxugación.
Diferencia raíz e desinencias nun verbo.
Identifica as diferentes funcións (suxeito, predicado, atributo, obxecto directo e indirecto e obxectos circunstanciais e complemento axente) nunha oración.
Distingue a voz pasiva da voz activa .
Distingue entre os distintos tipos de enunciados.
Diferencia entre sinónimos e antónimos.
Identifica as palabras primitivas e derivadas.
Interpreta e compara a información escrita.
Identificar o sentido global de textos orais e escritos, extraendo as súas ideas principais e secundarias.
Utiliza axeitadamente os signos de puntuación.
Sintetiza a información dun texto nun resumo, esquema ou mapa conceptual
Exprésase correctamente tanto oral como por escrito, con coherencia e utilizando os nexos e estruturas gramaticais adecuados.
Lee coa pronunciación e entoación adecuadas, interpretando e comprendendo o contido global do texto.
Busca palabras nun dicionario
Acentúa palabras adecuadamente.
Distingue diferentes tipos de texto: narrativos, poéticos ou teatrais.
Identifica as diferentes clases de palabras e escribe a súa clase nun texto determinado.
Clasifica os verbos segundo o seu número, persoa, tempo, modo, conxugación.
Diferencia raíz e desinencias nun verbo.
Identifica as diferentes funcións (suxeito, predicado, atributo, obxecto directo e indirecto e obxectos circunstanciais e complemento axente) nunha oración.
Distingue a voz pasiva da voz activa .
Distingue entre os distintos tipos de enunciados.
Diferencia entre sinónimos e antónimos.
Identifica as palabras primitivas e derivadas.
Interpreta e compara a información escrita.
Identificar o sentido global de textos orais e escritos, extraendo as súas ideas principais e secundarias.
Utiliza axeitadamente os signos de puntuación.
Sintetiza a información dun texto nun resumo, esquema ou mapa conceptual
Exprésase correctamente tanto oral como por escrito, con coherencia e utilizando os nexos e estruturas gramaticais adecuados.

Vocabulario:
Números cardinais ata o 1000 e ordinais ata o 31.
O alfabeto.
Países e nacionalidades.
A familia.
Partes do corpo.
Adxectivos de descrición.
Adxectivos de personalidade (sentimentos e emocións).
Vocabulario da roupa.
Vocabulario da aula.
Materias do colexio.
Lugares na cidade.
Lugares na casa.
Mobles.
Animais (mascotas, animais salvaxes e animais de granxa).
Deportes (verbos de práctica de deporte).
Verbos simples ( rutinas, hábitos, actividades diarias).
O tempo.
Expresións de tempo (partes do día e adverbios de frecuencia) e hora.
Comidas e bebidas.
Instrucións do día a día e da aula.
Linguaxe de clase.

Gramática:
Spelling.
Pronomes de suxeito.
Adxectivos e pronomes posesivos.
Verbo to be.
Verbo to have got.
Present Simple
Present Continuous.
There is/ there are
Verbo can/ can’t
Verbos like/hate/love.
Preposicións.
Orde das palabras nas preguntas.

Inglés para comunicarse:
Presentacións.
Falar de idade, nacionalidade, descricións.
Pedir ou dar direccións.
Preguntar polo prezo dun produto.
Preguntar por localización.
Preguntar por posesión ( have got)
Falar de preferencias.
Falar sobre habilidades ou pedir permiso co verbo can.


EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
RELIXIÓN
As capacidades físicas básicas.
Exercicios de quecemento e volta á calma.
Principais órganos que interveñen na práctica da actividade física.
Habilidades e destrezas básicas.
Aspectos técnico tácticos básicos dos diferentes deportes.
Esforzo individual ante os xogos e deportes.
O xogo, aceptación das normas.
Utilización expresiva da cor e efectos luminosos
Utilización de esquemas para debuxar
Módulos, composicións modulares
Puntos, planos e raiados.
Liñas e formas para crear sensacións
Os planos de profundidade.
Fondos de cor nas composicións
Proporción dos elementos nunha escena.
Colocación das plicas
Saber tocar unha peza musical pequena
Identificación de instrumentos
Identificar os diferentes tipos de baile
Identificar estilos musicais

O fenómeno relixioso.
O mal, a dor e a morte.
A Biblia como fonte de valores para o mundo actual.
A solidariedade, o compromiso cos pobres e o respecto ás conviccións relixiosas.
A presenza da Virxe María no Evanxeo.
María signo de fe e de esperanza.
Jesús e os seus discípulos.
A expansión da Igrexa.
Os sacramentos: Confirmación, Orde sacerdotal e Unción dos enfermos.
A Igrexa, estrutura e composición.
O Papa, os Bispos, os Sacerdotes.
A Igrexa diocesana.

02 julio 2014

Poemas feitos no taller literario de 5º de primaria. Final (1).Menta.

Menta, Menta, Menta,
siempre contenta,
correteando por el patio,
sin darte cuenta. 

Menta, Menta, Menta,
orejas de trapo,
durmiendo a todas horas,
en su camita de harapo. 

Menta, Menta, Menta,
oscura como la noche,
tranquila y silenciosa,
sin hacer ningún reproche.

Menta, Menta, Menta,
pequeña y jugetona,
nunca cambies, 
te quiere tu pequeña leona. 

Celia Barreira, 5º de primaria. 


Queridiña

Galiza queridiña
pola túa patria te merezo
polo teu idioma, canto te quero!

Galiza está enfadada, 
o seu idioma case non se fala. 
Non entendo o porqué!
que orgullo ser galego
que ledicia eu teño!
                     
  Néstor Marínez Busto. 5º primaira.

Mis sábanas tienen sueño

Mis sábanas tienen sueño
igual que yo al levantarme
después del fin de semana.

El sol también está cansado
no se quiere levantar.
Menos mal que está la luna
para dejarle descansar. 
                       
 Andrea Carballo 5º de primaria. 


Las nubes

Las nubes vuelan
están por el cielo
y cuando pasa un vuelo
se van al cielo.

Todas juntitas,
muy blanquitas
tienen sueño
y se van a camita.

A veces se ponen
negritas cuando 
cae aguita. 

                 Breixo González 5º de primaria.

Cando miro ao horizonte.

Cando miro ao horizonte
do mar azulado síntome acougado,
e pola mañán sempre vexo aos 
mariscadores no seu traballo.

A harmonía das ondas cando 
chocan contra as rochas,
e a paz cando a area veo voar.

Os sábados pola mañán
sempre vou ao faro a xogar,
gústame sentir a brisa do mar
cando vou a andar.

A paz e a harmonía
séntese no mar cando vas a nadar
gústame ver so peces saltar
no horizonte do mar. 

 Pablo Vázquez 5º de primaria. 
Al calor del sol

Al calor del sol
me siento yo
en esta primavera
llena de color.

Las flores en los campos
los animales en el jardín
todos lo pasan bien
y se empiezan a divertir. 

Con la linda primavera
llega el olor,
de las bonitas flores
y de los frutos calientes al sol.

Ese calor
que se distingue mejor
desde la llegada de la primavera
y del querido calor.

Al calor del sol
con este olor
y con este calor
me siento yo. 
                    
   Irea Castro, 5º de primaria. 
14 mayo 2014

TALLER DE ESCRITURA (2): LETRAS GALEGAS 2014.


                                                           LETRAS GALEGAS 2014

Letras Galegas

Este ano 2014
homenaxeamos todos nós
a un poeta importante
da Galiza dos nosos avós.
Hoxe 17 de maio
ímosllo dedicar
a Xosé María Díaz Castro
un poeta exemplar.

Os seus primeiros versos
comezounos a escribir
cando tiña a nosa idade
e toda unha vida por vivir.
Un dos poemas importantes
deste poeta lugués
titúlase "Penélope"
e foi traducido ao francés.

De mestre exerceu
nun colexio de Vilagarcía
e ensinoulle aos seus alumnos
a harmonía da poesía.

A nosa comunidade
festexa hoxe este día
dedicado a nosa lingua
e a ti, Xosé María.
                          Natalia Farto. 5º E.P.Bolboreta


Unha bolboreta, 

coas ás turquesa
que rozan o ceo
coma os raios de Sol
que anegan á Terra. 

Nunha tarde friorenta

o voo dunha bolboreta;
sobrevoa Galiza
que esa é miña terra. 

Mira á bolboreta,

míroa voar;
que de un gusaniño
esa beleza natural.

Pinta unha bolboreta

bonita ten que estar, 
busca a unha bolboreta,
e nun lenzo amósaa xa.

Mírame bolboreta,

conta tívenme que dar
para saber que ti 
aí sempre estás.

Bolboreta, meniña;

bolboreta, e xa está
Aínda quédanme cousas para poderche describir,
todo está claro se miras cara o meu país. 

Bolboreta mira aquí!

Bolboreta mira alí!
Pois observa o noso país,
que moitas cousas, aquí, vas vivir!!

En Galiza vas vivir.

E acórdate sempre de min
pero máis do noso país.
Galiza, si!!
                  Maruxa Rodríguez. 5º E.P.Libros.

O día de Galiza
é moi bonito
o día de Galiza
gústame ler libros.
 
Non libros calquera
de piratas e doncelas
gústame ler libros
que sexan novelas.

Novelas de acción
terror e romance
se non leo poesía
do autor Xosé María.

Xosé María Díaz Castro
foi bo escritor
Xosé María Díaz Castro
tamén foi profesor. 

O poema de Penélope
escribiuno Xosé María
escribiuno con amor
para a súa aldeíña. 

Todo o que escribiu
foi moita poesía
para facer homenaxe
o día de Galiza.
                Rafael Fernández. 5º E.P.
Galicia

 
Galicia bonita
Galicia perfecta,
sempre contenta,
está a miña terra. 

Ten campos con flores,

de lindas cores
e fermosas bolboretas
que brillan como estelas.

Soamente Galicia,

pódeme dar a ledicia,
a ledicia tan linda,
como a miña terra querida.

Galicia amiguiña,

Galicia, Galicia,
Galicia querida,
a miña terra tan linda.

Galicia, bonita,

Galicia, perfecta,
sempre contenta,
está a miña terra. 
              Irea Castro Landín. 5º E.P.
 O día de Galiza

O día de Galiza
é moi bonito,
cos seus libros de doncela
quedan moi bonitas.

As letras dos libros
teñen vida
como unha persoa
e como Xosé María.

Xosé María é un poeta
escribiu moitas poesías
para as súas novelas.

O día de Galiza
é moi bonito
cos seus libros de doncelas
quedan moi bonitos. 
                 Brais Millán.5º E.P.